Warunki korzystania z serwisu


Warunki korzystania z serwisu „GŁOSY KLIENTÓW”

Kim jesteśmy i kogo dotyczą niniejsze warunki

Witamy w serwisie „Głosy klientów”!

Serwis „Głosy klientów” jest administrowany przez dunnhumby Poland (spółkę zwaną dalej dunnhumby lub „my”). dunnhumby należy do większej grupy spółek, zatem mówiąc o „grupie” mamy na myśli naszą spółkę-matkę dunnhumby Limited, jej filie oraz własne przedsiębiorstwa zależne, w tym dunnhumby Poland oraz nasze spółki joint venture.

Niniejsze Warunki regulują nasze relacje z członkami serwisu „Głosy Klientów” oraz innymi użytkownikami naszych stron internetowych, przy czym „strony” oznaczają witrynę internetową portalu „Głosy klientów” oraz wszelkie aplikacje serwisu „Głosy klientów”. Prosimy o staranne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami, ponieważ kontynuowanie korzystania z naszych stron stanowi akceptację tych Warunków wraz ze zmianami, które czasami mogą być przez nas dokonywane (patrz „zmiany Warunków”).
Polityka prywatności Do góry

Dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres, poczta elektroniczna) udostępnione nam w serwisie „Głosy klientów” podlegają naszym przepisom Polityki dotyczącej prywatności i plików cookies, których warunki stanowią integralną część niniejszych Warunków. Prosimy o zapoznanie się z treścią naszej Polityki dotyczącej prywatności i plików cookies celem zrozumienia naszych praktyk, gdyż kontynuowanie korzystania z naszych stron oznacza zaakceptowanie zasad tej polityki, zarówno w przypadku osób odwiedzających nasze strony jako gość, jak również członka serwisu „Głosy klientów”.

Informujemy, że jakiekolwiek dane osobowe przesłane do serwisu „Głosy klientów” na forum, widoczne dla innych, mogą stać się danymi dostępnymi publicznie. Nie ponosimy odpowiedzialności za dane osobowe, które zostaną do nas przesłane w ten sposób.

Udostępnianie wkładu własnego i innych treści Do góry

Oprócz danych osobowych, mogą Państwo dzielić się innymi informacjami w ramach serwisu „Głosy klientów”. Będąc członkiem serwisu mogą być Państwo zaproszeni do udziału w ankietach, rozmowach telefonicznych, badaniach opinii publicznej, grupach fokusowych, społecznościach czatujących P2P oraz w innych badaniach (zwanych dalej „badaniami”).

Wysyłając odpowiedzi w ramach wypełniania ankiet czy też inne uwagi, wnioski czy komentarze (zwane dalej „wkładem własnym”) do serwisu „Głosy klientów” za pośrednictwem naszych stron lub innych stron, które postanowią Państwo połączyć z kontem w serwisie „Głosy klientów”, lub które mogą być odwiedzane publicznie, potwierdzają Państwo i zgadzają się na następujące warunki: (a) wkład własny nie zawiera informacji poufnych lub zastrzeżonych; (b) nie mamy obowiązku zachowania poufności (wyraźnego lub domniemanego) w odniesieniu do Państwa wkładu własnego; (c) my i nasi klienci możemy wykorzystywać lub ujawniać (lub nie wykorzystywać i nie ujawniać) Państwa wkład własny w dowolnych calach komercyjnych, w dowolny sposób, w dowolnych środkach przekazu na całym świecie; (d) w żadnych okolicznościach nie przysługuje Państwu prawo jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania z naszej strony lub ze strony któregokolwiek z naszych klientów.

Zamieszczając wkład własny na naszych stronach lub na stronach osób trzecich, które postanowią Państwo połączyć z kontem w serwisie „Głosy klientów”, lub które mogą być odwiedzane publicznie, oświadczają Państwo, iż posiadają lub, iż przysługuje Państwu prawo do korzystania z wszelkich treści i informacji zamieszczanych w ten sposób. Pomimo, że pozostaną Państwo właścicielem swojego wkładu własnego, to opublikowanie treści lub informacji na tych stronach oznacza wyrażenie przez Państwa zgody na udostępnienie i korzystanie z takich informacji przez nas i naszych klientów. W odniesieniu do treści objętej prawami własności intelektualnej (jak np. zdjęcia i nagrania wideo) udzielają nam Państwo niewyłącznej, sublicencjonowalnej, nieobjętej tantiemami, ogólnoświatowej licencji na korzystanie z takich treści w związku z wymianą własnych informacji marketingowych przez serwis „Głosy klientów” oraz przez naszych klientów. Na przykład, nasz klient może stworzyć reklamę z wykorzystaniem treści zamieszczonych przez Państwa na naszych stronach.

Ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za wszelki wkład własny załadowany, zamieszczony, przesyłany emailem, przekazany lub w inny sposób udostępniony za pośrednictwem serwisu „Głosy klientów”.

Nie jesteśmy zobowiązani do przeglądania wkładu własnego zamieszczanego na naszych stronach, niemniej przyjmują Państwo do wiadomości, iż wedle własnego uznania możemy odmówić zamieszczenia lub usunąć Państwa wkład własny, w tym możemy odmówić opublikowania lub usunąć wkład własny w przypadku, gdy ten narusza przepisy prawa, prawa osób trzecich itp.

Strony internetowe osób trzecich Do góry

Nasze strony zawierają linki do innych materiałów lub stron internetowych administrowanych przez osoby trzecie (np. Facebook, Twitter lub naszych klientów), nad którymi nie mamy kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczone na takich stronach, ani za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Państwa w związku z uzyskaniem do nich dostępu. Zalecamy zapoznać się z warunkami korzystania i polityką stron internetowych osób trzecich, do których uzyskają Państwo dostęp z naszej witryny.

Zobowiązanie do przestrzegania praw innych osób Do góry

Szanujemy prawa innych i oczekujemy tego samego z Państwa strony. Pragniemy, aby pomogli nam Państwo utrzymywać bezpieczeństwo naszej witryny, co wiąże się z następującymi zobowiązaniami z Państwa strony:
(a) nie będą Państwo świadomie ingerować w korzystanie ze stron przez jakąkolwiek inną osobę lub z osobistego sprzętu komputerowego takich osób,
(b) nie będą Państwo zamieszczać treści w postaci fałszywych powiadomień lub o charakterze uciążliwym, obraźliwym, nieprzyzwoitym, obscenicznym, oszczerczym, o charakterze groźby, lub nielegalnym w inny sposób,
(c) nie będą Państwo zamieszczać treści naruszających lub stanowiących złamanie praw (np. prawa własności intelektualnej) drugiej osoby lub w inny sposób naruszających przepisy prawa,
(d) nie będą Państwo zamieszczać na stronach nieautoryzowanych ogłoszeń handlowych ani korzystać (bądź upoważniać innych do korzystania) z treści opublikowanych na stronach (w tym własnych) w jakichkolwiek celach handlowych.

Bezpieczeństwo online Do góry

Z chwilą uzyskania statusu członka serwisu „Głosy klientów” otrzymują Państwo konto i dane do zalogowania. Odpowiedzialność za zachowanie poufności danych dotyczących konta oraz za bezpieczne korzystanie z Internetu („bezpieczeństwo online”) ponosi właściciel konta. Państwa obowiązkiem jest zachowanie hasła i numeru PIN w ścisłej poufności. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione wskutek udostępnienia danych osobom nieupoważnionym, chyba że zostaniemy powiadomieni, iż takie czynności wykonywane są bez Państwa zgody. Niniejszym zobowiązują się Państwo poinformować niezwłocznie dunnhumby Poland o jakimkolwiek nieuprawnionym wykorzystaniu hasła i numeru PIN lub naruszeniu bezpieczeństwa w innym sposób, o którym mogą Państwo powziąć wiedzę. Ponadto ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszelkie ogłaszane treści i inne czynności podejmowane w ramach Państwa konta.

Zalecamy stosowanie ochrony swoich urządzeń w trakcie korzystania z naszych stron. Podejmujemy wszelkie czynności zmierzające do utrzymania naszych stron bez wirusów i wad, jednakże nie możemy zagwarantować, iż korzystanie z nich nie będzie skutkować uszkodzeniem Państwa sprzętu, oprogramowania czy związanych z nimi danych.

Własność intelektualna Do góry

Fakt korzystania z naszych stron lub bycia członkiem serwisu „Głosy klientów” nie uprawnia Państwa do uzyskania dostępu lub pobierania jakichkolwiek informacji zamieszczonych na naszych stronach, które pozostają naszą własnością intelektualną bądź stanowią własność intelektualną naszych licencjodawców.

Jeżeli podajemy, iż dana treść jest dostępna do pobrania, można pobrać jedną kopię do własnego, niekomercyjnego użytku, jednak wyłącznie pod warunkiem zachowania wszelkich informacji o prawach autorskich (©) i prawach zastrzeżonych, oraz niewprowadzania jakichkolwiek zmian i niewykorzystywania takich treści w sposób, w jaki mogliby Państwo być kojarzeni z nami, naszą grupą lub dowolnymi produktami bądź markami powiązanymi z witryną „Głosy klientów”.

Niniejsze Warunki nie stanowią udzielenia Państwu licencji na korzystanie z własności intelektualnej (w tym naszej nazwy lub logo) spółki dunnhumby Poland lub naszej grupy.

Bezpłatne próbki Do góry

Czasami mogą Państwo otrzymać od nas bezpłatną próbkę produktu w celu jego wypróbowania / sprawdzenia przed udziałem w badaniach. W takim przypadku postaramy się przesłać produkty skutecznie i terminowo, jednak nie możemy zagwarantować stanu opakowania produktów ani konkretnego terminu, ze względu na charakter usług branży spedycyjnej i logistycznej.

Produkty nieprzeznaczone do odsprzedaży Do góry

Wszelkie produkty, usługi, bony lub kupony oferowane przez nas lub któregokolwiek z naszych klientów nie są przeznaczone do odsprzedaży. Naruszenie tego warunku (zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem) przez członka portalu może skutkować wykluczeniem go z badań lub rozwiązaniem członkostwa.

Nasza odpowiedzialność Do góry

Prosimy o staranne zapoznanie się z treścią niniejszego rozdziału, gdyż ogranicza on odpowiedzialność spółki dunnhumby Poland oraz naszej grupy, filii, spółek powiązanych, kierownictwa, członków zarządu / dyrektorów, pracowników, agentów, przedstawicieli, partnerów i licencjodawców (zwanych dalej „podmiotami głosów klientów”). Przepisy prawa w niektórych krajach nie dopuszczają niektórych lub żadnego z poniższych ograniczeń. Żadne z postanowień tego rozdziału nie zmierza do ograniczenia praw, jakie mogą państwu przysługiwać i zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mogą one zostać ograniczone.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa z tytułu:

(a) jakiejkolwiek straty przychodów, straty w działalności gospodarczej bądź utraty zysku czy wartości firmy lub wykorzystania lub utraty bądź uszkodzenia danych, w tym (między innymi) szkody dotyczącej niezamierzonego nadużycia danych osobowych członków lub użytkowników naszych stron;

(b) jakiejkolwiek straty lub szkody, która nie została wyrządzona wskutek naruszenia przez nas niniejszych warunków korzystania bądź naruszenia naszych ustawowych obowiązków zapewnienia należytej staranności;

(c) jakiejkolwiek straty lub szkody, która nie była przewidywalnym skutkiem naszego naruszenia niniejszych warunków bądź naruszenia naszych ustawowych obowiązków zapewnienia należytej staranności. strata lub szkoda jest „przewidywalna”, jeżeli przed państwa wejściem na naszą witrynę taka szkoda była (i) przez państwo i przez nas rozważana albo (ii) poinformowali nas państwo o możliwości jej zaistnienia w przypadku naruszenia przez nas niniejszych warunków korzystania lub naszych ustawowych obowiązków zapewnienia należytej staranności; lub

(d) jakiejkolwiek straty lub szkody poniesionej przez państwa wskutek niepodjęcia przez państwa stosownych czynności zapobiegających takiej stracie lub szkodzie, np. poprzez zainstalowanie programu antywirusowego.

W odniesieniu do naszych członków i użytkowników na obszarze Unii Europejskiej żadne postanowienie niniejszych warunków korzystania nie wyklucza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności z tytułu oszustwa, zgonu lub uszczerbku na zdrowiu, spowodowanych przez nasze zaniedbanie, jak również odpowiedzialności, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie może zostać wykluczona lub ograniczona.

W przypadku konieczności uzyskania szczegółowych informacji na temat swoich praw, należy skontaktować się z lokalną organizacją ds. ochrony konkurencji i konsumentów.

Państwa odpowiedzialność z tytułu roszczenia Do góry

Niniejszym zgadzają się Państwo współpracować i wspierać nas w obronie przed roszczeniami wniesionymi wobec nas przez stronę trzecią z tytułu naruszenia przez Państwa niniejszych Warunków. Ponadto zgadzają się Państwo na poprowadzenie przez nas takiej sprawy.

Zmiany niniejszych warunków Do góry

W przypadku, gdy będziemy zmuszeni dokonać zmian niniejszych Warunków, zostaną Państwo o tym powiadomieni poprzez ogłoszenie na naszych stronach, gdzie będą Państwo mieli możliwość wyrażenia swojej zgody. W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na dokonane zmiany, prosimy nie potwierdzać zgody i nie odwiedzać/korzystać ponownie z naszych stron (patrz „Rozwiązanie umowy” – w jaki sposób zakończyć członkostwo). Kontynuując korzystanie z naszej witryny po wprowadzeniu zmian do zasad naszej Polityki wyrażają Państwo zgodę na zmodyfikowane Warunki korzystania.

Zmiany na portalu głosy klientów Do góry

Okazyjnie będziemy zmuszeni do dokonywania zmian, uzupełnień lub wycofania badań w ramach servisu „Głosy Klientów“, zawartości naszej witryny, lub innych aspektów serwisu „Głosy klientów”. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania takich zmian bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Państwa.

Stosowanie niniejszych warunków na świecie Do góry

Dążymy do stworzenia globalnego portalu „Głosy klientów” z jednolitymi standardami dla wszystkich użytkowników, lecz jednocześnie musimy przestrzegać przepisów lokalnych.

Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że Państwa dane osobowe mogą być przesłane do miejsca, w którym nie zapewnia się jednakowej ochrony prawnej danych osobowych jak w kraju zamieszkania. Podejmiemy jednak wszelkie niezbędne działania zmierzające do każdorazowego zapewnienia stosownej ochrony prawnej Państwa danych osobowych. Celem wykluczenia jakichkolwiek wątpliwości, nie będziemy przekazywać żadnych danych osobowych poza terytorium EOG.

Celem uzyskania członkostwa w serwisie „Głosy klientów” należy posiadać miejsce zamieszkania w Polsce. Nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących użyteczności lub dostępności w innych krajach jakichkolwiek produktów i innych materiałów dostępnych za pośrednictwem naszych stron. W przypadku odwiedzenia naszej witryny z innych krajów, działają Państwo na własną rękę i na własną odpowiedzialność za stosowanie się do lokalnych przepisów prawa.

Kwalifikowalność Do góry

Członek serwisu „Głosy klientów” w Polsce musi mieć co najmniej 18 lat.

Zastrzegamy sobie prawo ustalenia, który członek kwalifikuje się do udziału w badaniach serwisu „Głosy klientów” oraz w innych oferowanych przez nas badaniach. Ponadto, w dowolnym czasie możemy usunąć członka z serwisu „Głosy klientów” lub z badania z dowolnego powodu.

Dla jednego gospodarstwa domowego dopuszczalna jest tylko jedna rejestracja, chyba że są Państwo członkami innych programów lojalnościowych związanych z serwisem „Głosy klientów” – w takim przypadku może zarejestrować się każda osoba posiadająca inną kartę lojalnościową.

Zakończenie członkostwa Do góry

Członek serwisu może rozwiązać umowę członkostwa w każdym czasie z dowolnego powodu, wchodząc na stronę „Ustawienia”. Z naszej strony możemy wypowiedzieć umowę członkostwa w każdym czasie z następujących powodów:

(a) Niewłaściwe korzystanie z serwisu „Głosy klientów”;

(b) Naruszenie przez Państwa niniejszych Warunków lub Polityki dotyczącej prywatności i plików cookies, w tym naruszenie naszych praw własności intelektualnej;

(c) Zatrudnienie Państwa przez firmę konkurencyjną względem dunnhumby Poland i/lub naszej grupy;

(d) Udostępnianie przez członka informacji poufnych spółki dunnhumby Poland stronie trzeciej, np. jakiekolwiek informacje o zasadach funkcjonowania serwisu „Głosy klientów”;

(e) Nasze kryteria wewnętrzne dla uczestników w odniesieniu do funkcjonowania kampanii lub ogólnie portalu „Głosy klientów”.

Nasza umowa zawarta z Państwem zgodnie z niniejszymi Warunkami jest w pełni obowiązująca i skuteczna w chwili odwiedzania naszych stron i/lub w przypadku uzyskania członkostwa w serwisie „Głosy klientów”, i pozostaje w mocy także po wygaśnięciu lub zakończeniu członkostwa.

Postanowienia szczególne dotyczące benefitów uzależnionych od aktywności Do góry

dunnhumby Poland według własnego uznania ustali, jakie ewentualne benefity może uzyskać członek serwisu.

Za udział w niektórych aktywnościach członkowie mogą otrzymać punkty serwisu „Głosy klientów” oraz otrzymać ofertę bezpłatnego udziału w loterii fantowej (patrz „postanowienia szczególne w sprawie loterii”).

Po uzyskaniu 1500 punktów serwisu „Głosy klientów” (lub innej określonej przez nas sumy), zostaną one zamienione na bon, który można wykorzystać przy zakupach w sklepie empik.com

dunnhumby Poland nie gwarantuje i nie oświadcza, że członkowie uzyskają określoną ilość punktów w ramach serwisu „Głosy klientów”. dunnhumby zastrzega sobie prawo wstrzymania w dowolnym czasie, za powiadomieniem użytkowników, oferowania „Głosy klientów” lub zmiany warunków, na jakich zbierane lub wymieniane są punkty w serwisie „Głosy klientów”.

dunnhumby Poland nie składa żadnych oświadczeń i nie udziela gwarancji, wyraźnej ani sugerowanej, w odniesieniu do:

(a) towaru lub usług uzyskanych przez członków poprzez wymianę kuponów lub punktów zbieranych w serwisie „Głosy klientów”;

(a) dostępności konkretnych produktów lub usług w ramach wymiany punktów;

(a) warunków, na jakich następuje wymiana punktów zbieranych w serwisie „Głosy klientów”.

Członkowie mogą liczyć tylko na takie ewentualne gwarancje, zapewnienia i oświadczenia, które oferowane są przez sprzedawców, producentów towaru lub usługodawców.

Prawo właściwe Do góry

Niniejsze Warunki regulują przepisy prawa Polski, zgodnie z którymi Warunki będą interpretowane. Wszelkie spory będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy polskie.

Pytania Do góry

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prosimy o przesyłanie ich na adres e-mail: info@glosyklientow.pl.